Vzdělávání

 

Náš školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem "Naše vesnice" je program zohledňující podmínky MŠ Vratěnín. Respektuje vývojové zvláštnosti dítěte a jeho individuální potřeby a zájmy.

  

Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

 

 

Obsah vzdělávání

 

PODZIM

 

ZÁŘÍ „ Kamarádi hurá do školky“

Jedná se o tématický blok zaměřený na adaptační období, v němž se budeme vzájemně poznávat. Seznámíme se s pravidly soužití v MŠ, poznáme prostředí školy a její okolí apod.

 • Poprvé v MŠ, adaptace
 • Já a moji kamarádi
 • Naše pravidla
 • Září na léto jde stáří

 Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • seznamování se s pravidly chování
 • rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

 

ŘÍJEN  „Dary podzimu“

V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě, než se vše připraví k zimnímu odpočinku. Dozvíme se,  jaké ovoce a zelenina v tuto dobu dozrává, jakým způsobem se sklízí, jak voní, chutná a jak ho poznáme.

 •  Přichází podzim – proměny v přírodě
 • Na poli
 • Na zahrádce
 • V lese

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a využívání všech smyslů
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj tvořivosti a estetic. vnímání
 • osvojení si základních poznatků o místě, ve kterém dítě žije
 • získání poznatků o pracovních činnostech
 • rozvoj komunikativních dovedností

 

LISTOPAD - „Listí kolem poletuje“

Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé jednoduché pracovní činnosti. Sledujeme, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, jak se chráníme před nepohodou, co znamená být zdravý a jak funguje naše tělo při práci. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. 

 •  Stromy
 • Naše zdraví
 • Duchové a dušičky
 • Zima ťuká na okýnko
Dílčí vzdělávací cíle:
 • uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních i produktivních (vnímání, naslouchání, výslovnost)
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností
 • rozvoj kooperativních dovedností

 

ZIMA

 

PROSINEC - „Vánoční čas“

Seznámíme se se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby, chování lidí. Upečeme si cukroví, připravíme se na čertovské rejdění, poznáme a naučíme se vánoční koledy a písně. Dozvíme se, proč vlastně slavíme vánoce a odkud tato tradice přichází.

 • Zima v přírodě - ptáci
 • Zimní svátky - lidové tradice - advent
 • Voňavé cukroví
 • Vánoce se zvířátky
Dílčí vzdělávací cíle:
 • rozvíjet svůj kultivovaný projev, využívat tvořivosti
 • vytvářet si prosociální postoje
 • poznávat jiné obyčeje
 • vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách
 • rozvíjet si estetické cítění

 

LEDEN - "Bude zima, bude mráz" 

Dozvíme se o zimních sportech a  radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet. Jak se žije volně žijícím zvířátkům a jak jim mohou lidé pomoci. Příprava předškolních dětí k zápisu do 1. třídy.

 • Malý - velký, dlouhý – krátký, geometrické tvary
 • Zimní sporty a radovánky
 • Zima v pohádce
 • Voda a její proměny
Dílčí vzdělávací cíle:
 • rozvíjet si fyzickou a psychickou zdatnost
 • upevňovat si vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách
 • utvářet si základní kulturně společenské postoje
 • vytvářet si pozitivní postoje k intelektuálním  činnostem a vzdělávání
 • rozvoj různých forem sdělení, verbálních i neverbálních

 

ÚNOR – Měsíc veselí a maškarád“ 

Poznáme nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni, dramatizaci. Vyrobíme si masky na „Masopust“. Společně s rodiči si zhotovíme masku na karneval v mateřské škole.

 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Věci a předměty kolem nás
 • Z čeho se co vyrábí
 • Karnevalové veselí
Dílčí vzdělávací cíle:
 • získávat zkušenosti a dovednosti  pracovními činnostmi
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • vytvářet si povědomí o prospěšnosti spolupráce /rodiče – MŠ/
 • rozvíjet estetické cítění, všímat si rozdílnosti
 • umět svůj pocit a náladu vyjádřit slovně i pohybem
 • získávat pocit sounáležitosti
 • umět se orientovat v obci

 

JARO A LÉTO

 

BŘEZEN - „Sluníčko, usměj se maličko“

Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Hovoříme o rozdílech mezi zimním obdobím a nadcházejícím, o střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci.

 • Vstávej semínko
 • Koleda, koleda
 • Kniha přítel člověka
 • Divadlo a hudba

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvíjet si povědomí o  přirozených změnách  v přírodě
 • svým jednáním v rámci svých možností přispívat k ochraně životního prostředí
 • poznávání pravidel společného soužití

 

DUBEN - „Jaro je tu“

Seznámíme se s dubnovými pranostikami, všímáme si počasí, uskutečňujeme výlety do přírody a pozorujeme její proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Připravujeme se na svátky jara, poznáváme další zvyky a učíme se velikonoční říkadla, malujeme vajíčka, zhotovíme si tradiční ozdoby a vyzkoušíme si uplést pomlázku.

 • Jarní příroda – na dvorku
 • Co se skrývá v trávě
 • Den země – u vody
 • Rej čarodějnic

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu
 • zdokonalovat se v pracovních činnostech
 • osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích
 • všímat si zajímavostí života v přírodě a rozdílností života zvířat domácích a volně žijících 

 

KVĚTEN - „Já a moje rodina“

Vyprávíme si o našich nejbližších, snažíme se pojmenovat členy širší rodiny. Zaměříme se na vysvětlení pojmů domov, naše ves. Vyrobíme dárek pro maminky k svátku.

 • Moje rodina
 • Svátek matek – jak jsem přišel na svět
 • Poznávám své tělo
 • Ve zdravém těle zdravý duch

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojit si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytvářet si prosociální postoje a chování k ostatním lidem
 • umět projevit své city, mravní chování, morální hodnoty
 • rozvíjet si matematické představy, umět porovnávat

 

ČERVEN - „Je nám dobře na světě“

Oslavíme společně svátek dětí, řekneme si mnoho zajímavého o naší vlasti. Rozloučení s budoucími školáky. Budeme se těšit na prázdniny a vyprávět si, kam pojedeme.

 •  Cestička k domovu – město a vesnice
 • Nasedat a jedem – dopravní prostředky
 • Jaký je náš svět
 • Co už všechno umíme...

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjet fantazii, představivost
 • mít povědomí o tom, ve kterém státě žiji
 • poznávat i jiná místa než je rodná vesnice
 • seznamovat se s jinými státy, jejich kulturami, zvyky