Právní normy související se vstupem dítěte do ZŠ

 

  • K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. daného roku dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného odborného pracoviště.
  • Zákonní zástupci dítěte/žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazeni žáci z obvodu školy.
  • O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení; o jeho rozhodnutí budou rodiče informováni v zákonné lhůtě - za podmínek stanovených v § 36 (viz. § 46  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
  • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.
  • Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 31. 5. a doplněna doporučením poradenského pracoviště a pediatra.
  • O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení budou kladná.
  • O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem (z psychologického hlediska je však tento způsob odkladu vůči dítěti velmi nevhodný).
  • U zápisu škola provádí základní screening (diagnostické zjištění) dítěte/žáka.
  • Zákonný zástupce dítěte/žáka odpovídá v plném rozsahu za naplnění znění zákona v bodech o povinné školní docházce; nezahájení školní docházky pak může být dle tohoto zákona postihováno.