Co dítě mateřskou školou získá...

 

V 1. roce docházky se dítě zejména adaptuje na novou situaci

 

V oblasti psychické:

 • dítě přivyká klidnému pravidelnému rytmu činností
 • buduje si svůj postoj k dětem i dospělým
 • učí se zdrženlivosti při plnění svých přání
 • dostává se mu kladné zpětné vazby - je přijímáno, povzbuzováno, chváleno

 V sociální oblasti:

 • navazuje kontakty mimo rodinu – s vrstevníky, cizími dospělými
 • postupně se začleňuje do skupiny a prosazuje zde své potřeby
 • zapojuje se do kolektivních činností
 • učí se přijmout autoritu učitelky

  V oblasti pohybového rozvoje, motoriky, sebeobsl. činností:

 • setkává se s pestrou nabídkou pohybových aktivit
 • denním cvičením a vycházkami
 • rozvíjí se jeho manipulační dovednost
 • získává samostatnost, dovednosti sebeobsluhy

 V oblasti poznávací, komunikace:

 • přijímá nové podněty pro rozumový vývoj
 • orientuje se v novém prostředí
 • seznamuje se s postoji a činnostmi lidí mimo vlastní rodinu
 • rozvíjí napodobivé hry
 • učitalka poskytuje kvalitní řečový vzor 
 
 
Dítě střední věkové skupiny si buduje své pozice v kolektivu

 

V oblasti psychické:

 • dítě je vyrovnané, odloučení od rodičů zvládá,
 • v prostředí MŠ se cítí bezpečně
 • rádo prožívá úspěch, je schopno přijmout změnu
 • vnímá své vlastní já a své pocity
 • učí se dokončovat činnost

V sociální oblasti:

 • učí se prosazovat svoje zájmy i se podřídit, spolupracovat při kolektivní hře, přijímá různé role ve hře,
 • přijímá i další dospělé autority
 • zná pravidla společná pro skupinu
 • aktivně komunikuje s okolím

  V oblasti pohybového rozvoje, motoriky, sebeobsl. činností:

 • dítě vnímá své tělo
 • je vedeno ke správnému postoji, chůzi, sezení
 • je zvyšována fyzická zátěž, učí se relaxaci
 • rozšiřuje se zásoba pohybových her
 • zdokonaluje se koordinace, jemná motorika ruky
 • výrazně roste jeho samostatnost, rádo pomáhá, uklízí

V oblasti estetického rozvoje:

 • nabývá na zručnosti, získává návyky, experimentuje i pro výsledek, učí se hodnotit
 • rozvíjí se vnímací schopnosti dítěte
 • pracuje s různými materiály
 • zapojuje se do oslav, tradic, lidových her

 V oblasti poznávací, komunikace:

 • zvyšuje se kvalita vlastního vyjadřování
 • rozšiřuje se okruh zájmů, uplatňuje vlastní
 • zkušenosti a nápady
 • hraje manipulační, stolní i námětové hry
 • roste aktivita, zájem o nabízenou činnost,
 • rozvíjí se délka i intenzita soustředění, vůle pro dokončení činnosti
 • má povědomí o bezpečnosti svého konání

 

 

U předškol. dítěte rozvíjíme zejména jeho schopnosti pro další vzdělávání

 

V oblasti psychické:

 • dítě se zabývá svými pocity, které se učí pojmenovat, rozvíjí se jeho sebepoznání,
 • získává a usměrňuje sebevědomí
 • zvládá změnu je zvídavé, je vnitřně puzeno k poznávání
 • přijímá úkoly
 • má potřebu uspět
 • má zvnitřněny morální normy, většinou je dodržuje

V sociální oblasti:

 • dítě se výrazně prosazuje
 • cíleně si buduje kamarádské vztahy
 • je schopno soucítění
 • spolupráce, učí se řešit neshody a hledat společná řešení
 • respektuje pravidla při hře i soužití
 • komunikuje
 • umí pomoci, vzdát se svého ve prospěch celku
 • je schopno se radovat z úspěchu kamaráda
 • učí se odhadovat pocity kamaráda, hovořit o nich
 • má rádo humor, uplatňuje ho, rozumí vtipu
 • bez ostychu komunikuje s dospělým, umí sezeptat, požádat

V oblasti pohybového rozvoje, motoriky, sebeobsl.činností:

 • má možnost volného pohybu, delší turistické vycházky zvyšují fyzickou zdatnost
 • pozornost je věnována správnému postoji, chůzi a zejména sezení
 • učí se zdravotní cviky, gymnastické prvky, míčové hry, základy atletických činností, jezdí na kole atd.
 • je obeznámeno se škálou pohybových kolektivních her a tanců
 • dítě chápe pojem zdraví v širších souvislostech
 • plní úkony pro zachování zdraví, zabývá se zdravím
 • zná nebezpečné situace a ví, jak by je mělo řešit
 • rozvíjí se uvědomělé smyslové vnímání
 • významnou oblastí je posilování drobných svalů ruky a prstů, cíleně je rozvíjena jemná motorika a grafomotorika
 • dítě je samostatné ve veškeré sebeobsluze, zvládá techniku manipulace s náčiním i materiálem (zejména správně drží tužku)

V oblasti estetického rozvoje:

 • rozvíjí se tvořivost a fantazie
 • vyjadřuje hudbu přirozeným, dětsky kultivovaným způsobem
 • k výtvarnému vyjádření využívá různé materiály
 • učí se dodržet prac.postup, dokončuje, uklízí, esteticky vnímá prostředí

  V oblasti poznávací, komunikace:

 • řeč se stává dominantním komunikačním prostředkem
 • rozvoj sluchu, hra se slovy, skladba hlásek, rozvoj gramatického citu, kvalitní výslovnost, bohatý slovní projev jsou podmínkami pro budoucí výuku jazyka
 • zpřesňují se prostorové představy, technické dovednosti (práce se stavebnicemi, kostkami,..)
 • poznává zástupné prvky a symboly, zvládá základní početní představy, řeší labyrinty, vnímá a rozlišuje tvary, staví puzzle apod.